REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH
Z DNIA 01 CZERWCA 2022 r.

§ 1
OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na podstawie których Pacjenci uprawnieni są do korzystania z Usług telemedycznych prezentowanych w serwisie recepty24.com.
 2. Świadczenie Usług telemedycznych należy w szczególności rozumieć poprzez ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane na odległość przez występującego z ramienia Placówki Lekarza na rzecz Pacjenta bez przeprowadzenia przedmiotowego badania bezpośredniego, przy pomocy przekazu w całości nadawanego, odbieranego oraz transmitowanego za pomocą systemu teleinformatycznego, bądź systemów łączności. Usługa wykonywana jest w formie telekonsultacji, obejmującej również kontakt bezpośredni przy użyciu wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznej poczty e-mail, pomiędzy Pacjentem a Lekarzem za pośrednictwem Portalu Pacjenta.
 3. Usługi telemedyczne określone w ust. 2 prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:
  a.  aplikacji internetowej zlokalizowanej pod adresem recepty24.com;
  b.  telefonu;
  c.  formularza medycznego stanowiącego warunek niezbędny przeprowadzenia usług telemedycznych. Formularz wysyłany jest do Lekarza za pośrednictwem Portalu.
 4. W celu skutecznego skorzystania z usług telemedycznych Pacjent zobligowany jest do przekazania Placówce zgodnych z prawdą i stanem faktycznym informacji (dotyczących m.in. przebiegu choroby, przeciwwskazań medycznych do przyjmowania określonych leków, zdiagnozowanych schorzeń czy danych osobowych Pacjenta), zapłaty ceny oraz akceptacji wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przekazanie przez Pacjenta danych określonych w ust. 3 następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i złożenie drogą elektroniczną formularza medycznego stanowiącego warunek niezbędny dla skuteczności świadczenia Placówki.

§ 2
SŁOWNIK DEFINICYJNY

Ilekroć w niniejszym Regulaminie wskazane zostaną pojęcia kluczowe dla wykładni i wykonywania wszelkich stosunków zobowiązaniowych, tylekroć Strony przyjmują ich znaczenie jako:

 1. E–recepta – przez co rozumie się dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP) umożliwiający Pacjentowi uzyskanie od Placówki świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, z wyłączeniem zleceń na wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowa, substancje psychotropowe, odurzające oraz cechujące się potencjałem uzależniającym. Elektroniczna recepta stanowi odpowiednik recepty wydawanej w formie pisemnej.
 2. Formularz medyczny – przez co rozumie się oświadczenie woli stanowiące potwierdzenie otrzymania oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego recepty24.com, zawierającego dane osobowe Pacjenta, informacje odnośnie przebiegu choroby, schorzeń kuracji i inne dane niezbędne dla przeprowadzenia Usługi telemedycznej.
 3. Lekarz – przez co rozumie się każdą osobę uprawnioną do wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.514 t.j. z dnia 2020.03.24) współpracującą ze spółką Med-Wise spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-605) przy ulicy Kasztanowej 39/6 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000885428, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem księgi 000000252020 W-04, a także wskazana przez nią do świadczenia usług telemedycznych.
 4. Pacjent – przez co rozumie się pełnoletnią osobę korzystającą z Usług telemedycznych świadczonych na jego rzecz przez Lekarza wyznaczonego przez Placówkę przy wykorzystaniu przekazu w całości nadawanego, odbieranego oraz transmitowanego za pomocą systemu teleinformatycznego, bądź systemów łączności.
 5. Podmiot Płatniczy – przez co rozumie się podmiot kwalifikowany jako agent rozliczeniowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem którego Pacjent dokonuje płatności za świadczone przez Placówkę Usługi telemedyczne.
 6. Portal – przez co rozumie się platformę internetową dostępną pod adresem recepty24.com, za pośrednictwem której świadczone są Usługi telemedyczne.
 7. Placówka – przez co rozumie się Poradnię Chorób Wewnętrznych – działalność telemedyczna powołaną przez spółkę Med-Wise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000885428, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem księgi 000000252020 W-04, wchodzącą w skład struktury organizacyjnej zakładu leczniczego MED-WISE.
 8. Regulamin – przez co rozumie się Regulamin Świadczenia Usług Telemedycznych z dnia 31 maja 2022 roku.
 9. Usługi telemedyczne – przez które rozumie się ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane na odległość przez wyznaczonego uprzednio przez Placówkę Lekarza na rzecz Pacjenta bez przeprowadzenia przedmiotowego badania bezpośredniego, przy pomocy przekazu w całości nadawanego, odbieranego oraz transmitowanego za pomocą systemu teleinformatycznego, bądź systemów łączności. Usługa wykonywana jest w formie telekonsultacji, obejmującej również kontakt bezpośredni przy użyciu wiadomości tekstowych SMS lub rozmowy telefonicznej oraz elektronicznej poczty e-mail, pomiędzy Pacjentem a Lekarzem za pośrednictwem Portalu Pacjenta.

§ 3
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Celem skutecznego skorzystania przez Pacjenta z Portalu konieczne jest spełnienie podstawowych warunków technicznych warunkujących do niego dostęp. Wśród tychże warunków wymienia się w szczególności:
  a.  posiadanie urządzenia elektronicznego umożliwiającego przeprowadzenie telekonsultacji, w tym zwłaszcza komputera stacjonarnego, notebooka, smartphone’a, bądź innego urządzenia umożliwiającego należyte przeprowadzenie telekonsultacji,
  b.  urządzenie określone w ust.1 pkt. a. musi posiadać stałe, niezakłócone i płynne połączenie z siecią Internetową umożliwiające należyte złożenie Formularza medycznego oraz komunikację przy użyciu poczty elektronicznej, a także zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej funkcjonalność Portalu,
  c.  posiadanie indywidualnego konta w serwisie umożliwiającym wymianę korespondencji elektronicznej (konto e-mail) umożliwiającego płynną jej wymianę, w tym dokumentacji medycznej warunkującej skuteczność skorzystania z Usługi telemedycznej oraz innej dokumentacji związanej bezpośrednio lub pośrednio ze świadczonymi przez Placówkę usługami.
 2. Usługi telemedyczne świadczone są na rzecz Pacjenta odpłatnie za pośrednictwem Portalu, środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej przy spełnieniu warunków określonych w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie Usługi telemedyczne świadczone są na odległość przy wykorzystaniu systemu teleinformacyjnego, Portalu, wiadomości SMS, telekonsultacji oraz korespondencji elektronicznej (e-mail).
 4. Usługi telemedyczne świadczone są jedynie na rzecz Pacjentów, którzy najpóźniej w dniu wypełnienia dyspozycji Formularza medycznego ukończyli 18 rok życia. Placówka zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku Pacjenta w oparciu o dowody wykazujące tenże fakt w sposób nie budzący wątpliwości. W przypadku nie spełnienia przez Pacjenta warunku wynikającego z brzmienia niniejszego postanowienia, bądź w sytuacji odmowy okazania przez Pacjenta dokumentu tożsamości Placówka za pośrednictwem Lekarza uprawniona jest do odmowy świadczenia Usługi telemedycznej.
 5. Usługi telemedyczne mogą być świadczone na rzecz małoletnich poniżej 18 roku życia oraz osób w całości ubezwłasnowolnionych jedynie w przypadku reprezentacji tychże osób przez przedstawiciela ustawowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 6. Pacjent decydując się na korzystanie z Usług telemedycznych świadczonych przez Placówkę przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym zdrowotnych mogących stanowić dane wrażliwe) potrzebnych do wykonania Usługi przez podmioty korzystające z Portalu bez konieczności udzielania przezeń zgód odrębnych. Dane przekazane przez Pacjenta mogą zostać zapisane w jego indywidualnej dokumentacji medycznej.
 7. Podjęcie przez Lekarza decyzji odnośnie możliwości przepisania Pacjentowi określonego leku, wystawienia zaświadczenia deklarującego czasową niezdolność do pracy czy świadczenia innych usług medycznych objętych profilem działalności Placówki możliwe jest jedynie w przypadku przedłożenia przez Pacjenta kompletnej dokumentacji pozwalającej na prawidłową kwalifikację medyczną. W uzasadnionych przypadkach Lekarz uprawniony jest do żądania przedłożenia określonych dokumentów uzupełniających. W tym celu Lekarz uprawniony jest do skontaktowania się z Pacjentem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego, bądź w inny sposób przyjęty w tego typu stosunkach.

§ 4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TELEMEDYCZNYCH

 

 1. W celu skutecznego skorzystania z Usług telemedycznych świadczonych przez Lekarza Pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy, zobowiązany jest do prawidłowego, kompletnego i rzetelnego wypełnienia Formularza medycznego udostępnionego w Portalu.
 2. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zobligowany jest do wniesienia opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem w wysokości określonej każdorazowo w Portalu. Płatność dokonywana jest po wypełnieniu Formularza medycznego (spełniającego kryteria skuteczności opisane w postanowieniach odrębnych) za pośrednictwem Podmiotu Płatniczego. Opłaty za Usługi każdorazowo stanowią cenę brutto tj. uwzględniają podatek od towarów i usług, jak również koszty sprzężone, jeżeli takowe wynikają z charakterystyki usługi. Skuteczne wniesienie opłaty udokumentowane jest potwierdzeniem zapłaty przesłanym po jej wniesieniu na adres poczty elektronicznej Pacjenta wskazany przezeń uprzednio w Portalu.
 3. Usługi telemedyczne mogą być świadczone na rzecz Pacjenta jedynie po uprzednim zapoznaniu się Lekarza z dokumentacją medyczną przedłożoną przez Pacjenta, a warunkującą pełną kwalifikację medyczną, jak również po uprzednim zaakceptowaniu przez Pacjenta wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Pacjenta z usług świadczonych przez Lekarza w razie wątpliwości uznaje się za równoznaczne z akceptacją przezeń wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Usługi telemedyczne świadczone są przez Lekarza w oparciu o informacje i dane przedłożone przez Pacjenta, który odpowiada za ich prawdziwość oraz kompletność. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za Usługi telemedyczne, w tym wystawione w ich wyniku E-recepty lub zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, w przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania obowiązków Pacjenta w zakresie dostarczenia kompletnej dokumentacji określonych niniejszym Regulaminem. Dostarczenie niekompletnych lub nieprawdziwych danych bądź wprowadzenie w błąd Lekarza bez względu na zamiar Pacjenta może wywołać skutek ujemny w zakresie świadczonej Usługi, mogący wiązać się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, za które Lekarz nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Z uwzględnieniem postanowień ust. 4 Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zobligowany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających (w tym zwłaszcza dokumentacji medycznej), że wystawienie przez Lekarza E-recepty stanowi warunek niezbędny dla rozpoczętej przez Pacjenta terapii. W przypadku kontynuacji leczenia określonym środkiem Lekarz uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Pacjenta poprzedniej recepty wystawionej przez podmiot trzeci względem Lekarza.
 6. Lekarz uprawniony jest odmówić wystawienia E-recepty, której przedmiot mają stanowić substancje psychotropowe, odurzające oraz leki o potencjalne uzależniającym. W przypadku leków określonych w regulacjach niniejszego postanowienia niezbędne jest przeprowadzenia konsultacji z lekarzem prowadzącym. Jednakże jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Lekarza analizy załączonych przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego dokumentów wynika, iż kontynuacja leczenia danym lekiem jest zasadna Lekarz może takową E-receptę wystawić.
 7. Momentem związania Stron umową o świadczenie usług telemedycznych jest moment potwierdzenia przez Pacjenta złożonego uprzednio zamówienia na Usługę telemedyczną. Dla skutecznego potwierdzenia zamówienia wymagane jest kumulatywne spełnienie przesłanek określonych w ust. 1 oraz 2, tj. wyczerpujące uzupełnienie Formularza medycznego, załączenie dokumentacji oraz zapłata ceny.
 8. Usługi telemedyczne świadczone są na rzecz Pacjentów całodobowo we wszystkie dni tygodnia z zastrzeżeniem, iż w dni świąteczne kontakt z Lekarzem może być utrudniony. W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia życia bezwzględnie zaleca się niezwłoczne zgłoszenie do właściwego miejscowo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zgłoszenia tego faktu stosownym służbom przy wykorzystaniu numeru alarmowego 112. Placówka nie odpowiada za utratę zdrowia lub życia przez Pacjenta mogącą wynikać z opóźnienia w świadczeniu usług telemedycznych powstałego wskutek okoliczności, za która Placówka nie odpowiada, bądź wskutek okoliczności od niej niezależnych.
 9. Lekarz nie świadczy Usług telemedycznych na rzecz Pacjentów wymagających szczegółowej diagnozy, wymagających hospitalizacji oraz znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
 10. Lekarz na podstawie Formularza medycznego, załączonej dokumentacji (zwłaszcza historii choroby), telekonsultacji, wiadomości tekstowych SMS oraz kontaktu mailowego podejmuje ostateczną decyzję w kwestii kwalifikacji i prowadzenia dalszej kuracji określonym lekiem. W sytuacji, gdy dokumentacja przedłożona przez Pacjenta nie pozwala na należytą kwalifikację medyczną Lekarz uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Pacjenta dodatkowej dokumentacji oraz wyjaśnień, a w przypadku zaniechania temu obowiązkowi lub odmowy jego spełnienia – odmówić wystawienia E-recepty, zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy lub jakiegokolwiek świadczenia Usług telemedycznych.
 11. W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza w sytuacji powzięcia przez Lekarza wątpliwości odnośnie kwalifikacji schorzenia lub zasadności prowadzenia określonej terapii pozostaje on uprawniony do odmowy spełnienia świadczenia wzajemnego za pośrednictwem Portalu oraz skierowania Pacjenta do bezpośredniego kontaktu z lekarzem specjalistą lub innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą. W sytuacji przedmiotowej odmowy świadczenia usług Placówka zwróci pacjentowi uiszczoną uprzednio cenę pomniejszoną o 19 zł brutto w związku z brzmieniem § 6 Regulaminu.

§ 5
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PLACÓWKI I MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Placówka powstała na podstawie uchwały Nr 1 z dnia 20 maja 2022 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Med-Wise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000885428, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem księgi 000000252020 W-04, wchodzącą w skład struktury organizacyjnej zakładu leczniczego MED-WISE. Spółkę każdorazowo reprezentuje jej Zarząd. Wszelkie informacje dotyczące w szczególności danych wspólników, jak również osób wchodzących w skład organu reprezentacji spółki dostępne są w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. W Placówce wyodrębniono jednostkę organizacyjną MED-WISE zlokalizowaną w Bydgoszczy (85-605) przy ulicy Kasztanowej 39/6, w ramach której powołaną komórkę organizacyjną o nazwie Poradnia Chorób Wewnętrznych – działalność telemedyczna zlokalizowaną w Bydgoszczy (85-605) przy ulicy Kasztanowej 39/6.
 2. Z uwagi na fakt, iż w ramach prowadzonej działalności leczniczej Placówka świadczy wyłącznie Usługi Telemedyczne, każdorazowo jako miejsce świadczenia usług zdrowotnych przyjmuje się faktyczne miejsce przebywania Lekarza.
 3. Placówka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowości, należytego poziomu oraz ciągłości świadczonych usług może podejmować się współpracy z innymi podmiotami świadczącymi działalność leczniczą. Placówka w szczególności uprawniona jest do przekazania danych osobowych Pacjenta Lekarzowi z nią współpracującemu, który każdorazowo związany jest z Placówką stosowną umową o zachowaniu poufności (NDA).

§ 6
PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI TELEMEDYCZNE

 1. Opłatę pobieraną od Pacjenta stanowi cena, która jest świadczeniem wzajemnym względem Lekarza z tytułu świadczenia na rzecz Pacjenta Usług telemedycznych określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Zapłata ceny następuje po skutecznym złożeniu przez Pacjenta Formularza medycznego. Płatność odbywa się poprzez elektroniczny system płatności obsługiwany przez Podmiot Płatniczy.
 3. Zapłata ceny warunkuje możliwość świadczenia przez Lekarza na rzecz Pacjenta Usług telemedycznych. Przez zapłatę ceny Strony rozumieją fizyczny wpływ należności na rachunek bankowy Placówki lub otrzymanie przezeń elektronicznego potwierdzenia płatność od Podmiotu Płatniczego.
 4. Po skutecznym dokonania płatności za Usługę telemedyczną Pacjent każdorazowo otrzymuje rachunek w postaci pliku .pdf na wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Uzyskanie zwrotu uiszczonej przez Pacjenta ceny za Usługę przewiduję się w przypadku:
  a.  uznania przez Lekarza zgłoszenia reklamacyjnego jeżeli takie było żądanie Pacjenta, a okoliczności faktyczne nie pozwalają na przedsięwzięcie innego sposobu wykonania zobowiązania;
  b.  braku możliwości świadczenia przez Lekarza Usług Telemedycznych, w tym w szczególności wystawienia E-recepty lub zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodów leżących wyłącznie po stronie Placówki,

Zwrot ceny każdorazowo następuje na wniosek Pacjenta złożony w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@recepty24.com. Placówka zobowiązuje się do dokonania zwrotu ceny w terminie 30 dni. Zwrot następuje w sposób analogiczny do metody zapłaty.

 1. W przypadku braku możliwości świadczenia przez Placówkę Usług Telemedycznych, w tym w szczególności wystawienia przez Lekarza E-recepty lub zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy związanej z ich niezasadnością, bądź z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta, w tym w szczególności w sytuacji nieprzedłożenia przezeń dokumentacji medycznej lub naruszenia jakichkolwiek obowiązków określonych treścią niniejszego Regulaminu lub odwołania konsultacji z przyczyn leżących po stronie Pacjenta niezależnie od terminu, w którym Usługa telemedyczna ma być świadczona zgodnie z zawartą umową, zwracana Pacjentowi cena ulega pomniejszeniu o 19 złotych brutto stanowiące koszty obsługi operatora płatności oraz pozostałe koszty manipulacyjne związane z zawartą umową o świadczenie usług telemedycznych.

 

§ 7
PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku powzięcia przez Pacjenta wątpliwości odnośnie należytego świadczenia Usług telemedycznych w ramach konkretnej umowy przysługuje mu uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej na warunkach opisanych w treści niniejszego paragrafu.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zarówno kwestii proceduralnych, jak również należytego świadczenia Usług przez Placówkę należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@recepty24.com, bądź pisemnie na adres siedziby Placówki wskazany w § 2 ust. 1 pkt. c.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej:
  a.  dane identyfikacyjne zgłaszającego w postaci przynajmniej imienia, nazwiska, oznaczenia umowy, adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń;
  b.  wskazanie konkretnej Usługi telemedycznej, której dotyczy zgłoszenie, w tym w szczególności daty rezerwacji Usługi;
  c.  określenie przedmiotu reklamacji ze wskazaniem konkretnych naruszeń;
  d.  określenie żądania zgłaszającego;
  e.  wskazanie na Lekarza świadczącego Usługę telemedyczną.
 4. W przypadku przedłożenia przez Pacjenta zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwiającego jego identyfikację, niezawierającego podstawowych informacji w przedmiocie reklamowej usługi, bądź braku wskazania konkretnych naruszeń i żądań Placówka przed rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego skontaktuje się z Pacjentem w celu jego uzupełnienia. Okres pomiędzy wystąpieniem przez Placówkę o uzupełnienie zgłoszenia, a jego uzupełnieniem Strony traktują jako zawieszenie biegu terminu na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Placówka rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia ich wpływu na serwer poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszeń przesłanych w formie pisemnej – od dnia doręczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne udzielona jest drogą tożsamą do drogi, przy pomocy której zgłoszenie zostało pierwotnie wniesione.

§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Pacjent legitymujący się statusem konsumenta, związany z Placówką umową o świadczenie Usług telemedycznych, uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje lub przysługuje w sposób proporcjonalny do świadczonych przez Placówkę Usług Telemedycznych oraz poniesionych w związku z przystąpieniem do przedmiotowego świadczenia kosztów Operatora, w przypadku, gdy Pacjent skorzystał z Usługi Telemedycznej w całości lub części przed upływem 14 dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu.
 2. W celu skutecznego odstąpienia od umowy Pacjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od zawartej umowy na adres poczty elektronicznej Placówki kontakt@recepty24.com, bądź w formie pisemnej na adres korespondencyjny określony w § 2 ust.1 pkt. c.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Pacjenta od zawartej umowy Placówka zwraca Pacjentowi otrzymane od Pacjenta płatności w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem kosztów nie podlegających zwrotowi. Zwrot płatności następuje w sposób analogiczny do pierwotnie wniesionej przez Pacjenta zapłaty.

§ 9
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

Wszelkie udostępnione w Portalu znaki graficzne, słowne, słowno-graficzne, a także obrazy, grafiki, znaki towarowe, bądź teksty należą do Placówki lub zostały umieszczone w Portalu za uprzednią zgodą osób trzecich dysponujących w stosunku do nich majątkowymi prawami autorskimi. Wykorzystanie tychże materiałów bez zgody Placówki, bądź innych podmiotów trzecich stanowi działanie bezprawne i podlega ochronie przed naruszeniem. Przedmiotowa zgoda dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Pacjentów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie recepty24.com.

§ 11
INFORMACJE ODNOŚNIE POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Placówka niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:
  a.  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Lekarzem,
  b.  do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Lekarzem.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Placówką, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Placówką a Pacjentem, których treść i podstawowe zasady określone są postanowieniami niniejszego Regulaminu poddane są pod prawo polskie, z którym to powinny być interpretowane. W sprawach wyraźnie nieuregulowanych zastosowanie odnajdują odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza:
  a.  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  b.  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  c.  ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  d. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  e.  ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  f.  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  g.  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  h. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
 2. W związku ze świadczeniem przez Placówkę Usług telemedycznych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym przede wszystkim nie wyodrębnienie lokalu związanego ze świadczeniem tamże usług stacjonarnych, odstąpiono od przygotowania stosownych postanowień w zakresie ustalenia wysokości opłat za przechowywanie zwłok Pacjenta.
 3. Wszelkie próby fałszu materialnego w zakresie jakiejkolwiek dokumentacji przedkładanej Placówce, Lekarzowi, bądź jakiemukolwiek z podmiotów współpracujących z Placówką będą niezwłocznie zgłaszane właściwej miejscowo Prokuraturze, bądź Komendzie Policji.
 4. W sytuacji, w której którekolwiek z postanowień określonych brzmieniem niniejszego Regulaminu uznane zostałoby za nieważne, niezgodne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego zostanie ono zastąpione postanowieniem zgodnym z prawem, odzwierciedlającym w jak największym stopniu wolę Stron. Przedmiotowa nieważność nie wpływa na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostają w mocy.
 5. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie ważnych przyczyn. Przedmiotowe zmiany zostaną ogłoszone z zachowaniem co najmniej 14 dniowego okresu przed ich wejściem w życie.
 6. Złożenie przez Pacjenta oświadczenia woli o braku akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia skuteczne zawarcie umowy o świadczenie Usług telemedycznych.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia tj. 01 czerwca 2022 roku.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższego wzoru nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług: ………………………………..……

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych)

na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy……………………

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)