Regulamin świadczenia usług telemedycznych

§ 1
Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na podstawie których Pacjenci uprawnieni są do korzystania z Usług telemedycznych prezentowanych w serwisie recepty24.com.
 2. Świadczenie Usług telemedycznych należy w szczególności rozumieć poprzez świadczenia zdrowotne wykonywane na odległość przez Lekarza na rzecz Pacjenta bez przeprowadzenia przedmiotowego badania bezpośredniego, przy pomocy przekazu w całości nadawanego, odbieranego oraz transmitowanego za pomocą systemu teleinformatycznego, bądź systemów łączności. Usługa wykonywana jest w formie telekonsultacji, obejmującej również kontakt bezpośredni przy użyciu wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznej poczty e-mail, pomiędzy Pacjentem a Lekarzem za pośrednictwem Portalu Pacjenta.
 3. Usługi telemedyczne określone w ust. 2 prowadzone są wyłącznie za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:
  1. aplikacji internetowej zlokalizowanej pod adresem recepty24.com;
  2. telefonu;
  3. formularza medycznego stanowiącego warunek niezbędny przeprowadzenia usług telemedycznych. Formularz wysyłany jest do Lekarza za pośrednictwem Portalu.
 4. W celu skutecznego skorzystania z usług telemedycznych Pacjent zobligowany jest do przekazania Lekarzowi zgodnych z prawdą i stanem faktycznym informacji (dotyczących m.in. przebiegu choroby, przeciwwskazań medycznych do przyjmowania określonych leków, zdiagnozowanych schorzeń czy danych osobowych Pacjenta), zapłaty ceny oraz akceptacji wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Przekazanie przez Pacjenta danych określonych w ust. 3 następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i złożenie drogą elektroniczną formularza medycznego stanowiącego warunek niezbędny dla skuteczności świadczenia Lekarza.

§ 2
Słownik definicyjny

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie wskazane zostaną pojęcia kluczowe dla wykładni i wykonywaniawszelkich stosunków zobowiązaniowych, tylekroć Strony przyjmują ich znaczenie jako:
  1. E–recepta – przez co rozumie się dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP) umożliwiający Pacjentowi uzyskanie od Lekarza świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, z wyłączeniem zleceń na wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowa, substancje psychotropowe, odurzające oraz cechujące się potencjałem uzależniającym. Elektroniczna recepta stanowi odpowiednik recepty wydawanej w formie pisemnej.
  2. Formularz medyczny – przez co rozumie się oświadczenie woli stanowiące potwierdzenie otrzymania oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego recepty24.com, zawierającego dane osobowe Pacjenta, informacje odnośnie przebiegu choroby, schorzeń kuracji i inne dane niezbędne dla przeprowadzenia Usługi telemedycznej.
  3. Lekarz – przez co rozumie się Annę Piórkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Piórkowska” legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej 9671444036, z adresem do doręczeń w Bydgoszczy (85-605) przy ulicy Kasztanowej 39/6, uprawniona do wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.514 t.j. z dnia 2020.03.24).
  4. Pacjent – przez co rozumie się pełnoletnią osobę korzystającą z Usług telemedycznych świadczonych na jego rzecz przez Lekarza przy wykorzystaniu przekazu w całości nadawanego, odbieranego oraz transmitowanego za pomocą systemu teleinformatycznego, bądź systemów łączności.
  5. Podmiot Płatniczy – przez co rozumie się podmiot kwalifikowany jako agent rozliczeniowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem którego Pacjent dokonuje płatności za świadczone przez Lekarza Usługi telemedyczne.
  6. Portal – przez co rozumie się platformę internetową dostępną pod adresem recepty24.com, za pośrednictwem której świadczone są Usługi telemedyczne.
  7. Regulamin – przez co rozumie się Regulamin Świadczenia Usług Telemedycznych z dnia 23.02.2021r.
  8. Usługi telemedyczne – przez które rozumie się świadczenia zdrowotne wykonywane na odległość przez Lekarza na rzecz Pacjenta bez przeprowadzenia przedmiotowego badania bezpośredniego, przy pomocy przekazu w całości nadawanego, odbieranego oraz transmitowanego za pomocą systemu teleinformatycznego, bądź systemów łączności. Usługa wykonywana jest w formie telekonsultacji, obejmującej również kontakt bezpośredni przy użyciu wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznej poczty e-mail, pomiędzy Pacjentem a Lekarzem za pośrednictwem Portalu Pacjenta.

§ 3
Ogólne warunki korzystania z portalu

 1. Celem skutecznego skorzystania przez Pacjenta z Portalu konieczne jest spełnienie podstawowych warunków technicznych warunkujących do niego dostęp. Wśród tychże warunków wymienia się w szczególności:
  1. posiadanie urządzenia elektronicznego umożliwiającego przeprowadzenie telekonsultacji, w tym zwłaszcza komputera stacjonarnego, notebooka, smartphone’a, bądź innego urządzenia umożliwiającego należyte przeprowadzenie telekonsultacji,
  2. urządzenie określone w ust.1 pkt. a. musi posiadać stałe, niezakłócone i płynne połączenie z siecią Internetową umożliwiające należyte złożenie Formularza medycznego oraz komunikację przy użyciu poczty elektronicznej, a także zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej funkcjonalność Portalu,
  3. posiadanie indywidualnego konta w serwisie umożliwiającym wymianę korespondencji elektronicznej (konto e-mail) umożliwiającego płynną jej wymianę, w tym dokumentacji medycznej warunkującej skuteczność skorzystania z Usługi telemedycznej oraz innej dokumentacji związanej bezpośrednio lub pośrednio ze świadczonymi przez Lekarza usługami.
 2. Usługi telemedyczne świadczone są na rzecz Pacjenta odpłatnie za pośrednictwem Portalu, środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej przy spełnieniu warunków określonych w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie Usługi telemedyczne świadczone są na odległość przy wykorzystaniu systemu teleinformacyjnego, Portalu, wiadomości SMS, telekonsultacji oraz korespondencji elektronicznej (e-mail).
 4. Usługi telemedyczne świadczone są jedynie na rzecz Pacjentów, którzy najpóźniej w dniu wypełnienia dyspozycji Formularza medycznego ukończyli 18 rok życia. Lekarz zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku Pacjenta w oparciu dowody wykazujące tenże fakt w sposób nie budzący wątpliwości. W przypadku nie spełnienia przez Pacjenta warunku wynikającego z brzmienia niniejszego postanowienia, bądź w sytuacji odmowy okazania przez Pacjenta dokumentu tożsamości Lekarz uprawniony jest do odmowy świadczenia Usługi telemedycznej.
 5. Usługi telemedyczne mogą być świadczone na rzecz małoletnich poniżej 18 roku życia oraz osób w całości ubezwłasnowolnionych jedynie w przypadku reprezentacji tychże osób przez przedstawiciela ustawowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 6. Pacjent decydując się na korzystanie z Usług telemedycznych świadczonych przez Lekarza przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym zdrowotnych) potrzebnych do wykonania Usługi przez podmioty korzystające z Portalu bez konieczności udzielania przezeń zgód odrębnych. Dane przekazane przez Pacjenta mogą zostać zapisane w jego indywidualnej dokumentacji medycznej.
 7. Podjęcie przez Lekarza decyzji odnośnie możliwości przepisania Pacjentowi określonego leku możliwe jest jedynie w przypadku przedłożenia przez Pacjenta kompletnej dokumentacji pozwalającej na prawidłową kwalifikację medyczną. W uzasadnionych przypadkach Lekarz uprawniony jest do żądania przedłożenia określonych dokumentów uzupełniających. W tym celu Lekarz uprawniony jest do skontaktowania się z Pacjentem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, telefonu komórkowego, bądź w inny sposób przyjęty w tego typu stosunkach.

§ 4
Szczegółowe warunki realizacji usług telemedycznych

 1. W celu skutecznego skorzystania z Usług telemedycznych świadczonych przez Lekarza Pacjent bądź jego przedstawiciel ustawowy, zobowiązany jest do prawidłowego, kompletnego i rzetelnego wypełnienia Formularza medycznego udostępnionego w Portalu.
 2. Pacjent lub jego przedstawicielustawowy zobligowany jest do wniesienia opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem w wysokości określonej każdorazowo w Portalu. Płatność dokonywana jest po wypełnieniu Formularza medycznego (spełniającego kryteria skuteczności opisane w postanowieniach odrębnych) za pośrednictwem Podmiotu Płatniczego. Opłaty za Usługi każdorazowo stanowią cenę brutto tj. uwzględniają podatek od towarów i usług, jak również koszty sprężone, jeżeli takowe wynikają z charakterystyki usługi. Skuteczne wniesienie opłaty udokumentowane jest potwierdzeniem zapłaty przesłanym po jej wniesieniu na adres poczty elektronicznej Pacjenta wskazany przezeń uprzednio w Portalu.
 3. Usługi telemedyczne mogą być wykonywane na rzecz Pacjenta jedynie po uprzednim zapoznaniu się Lekarza z dokumentacją medyczną przedłożoną przez Pacjenta, a warunkującą pełną kwalifikację medyczną, jak również po uprzednim zaakceptowaniu przez Pacjenta wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Pacjenta z usług świadczonych przez Lekarza w razie wątpliwości uznaje się za równoznaczne z akceptacją przezeń wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Usługi telemedyczne świadczone są przez lekarza w oparciu o informacje i dane przedłożone przez Pacjenta, który odpowiada za ich prawdziwość oraz kompletność. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za Usługi telemedyczne, w tym wystawione w ich wyniku E-recepty, w przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania obowiązków Pacjenta w zakresie dostarczenia kompletnej dokumentacji określonych niniejszym Regulaminem. Dostarczenie niekompletnych lub nieprawdziwych danych bądź wprowadzenie w błąd Lekarza bez względu na zamiar Pacjenta może wywołać skutek ujemny w zakresie świadczonej Usługi, mogący wiązać się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, za które Lekarz nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Z uwzględnieniem postanowień ust. 4 Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy zobligowany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających (w tym zwłaszcza dokumentacji medycznej), że wystawienie przez Lekarza E-recepty stanowi warunek niezbędny dla rozpoczętej przez Pacjenta terapii. W przypadku kontynuacji leczenia określonym środkiem Lekarz uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Pacjenta poprzedniej recepty wystawionej przez podmiot trzeci względem Lekarza.
 6. Lekarz uprawniony jest odmówić wystawienia E-recepty, której przedmiot mają stanowić mają substancje psychotropowe, odurzające oraz leki o potencjalne uzależniającym. W przypadku leków określonych w regulacjach niniejszego postanowienia niezbędne jest przeprowadzenia konsultacji z lekarzem prowadzącym. Jednakże jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Lekarza analizy załączonych przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego dokumentów wynika, iż kontynuacja leczenia danym lekiem jest zasadna Lekarz może takową E-receptęwystawić.
 7. Momentem związania Stron umową o świadczenie usług telemedycznych jest moment potwierdzenia przez Pacjenta złożonego uprzednio zamówienia na Usługę telemedyczną. Dla skutecznego potwierdzenia zamówienia wymagane jest kumulatywne spełnienie przesłanek określonych w ust. 1 oraz 2, tj. wyczerpujące uzupełnienie Formularza medycznego, załączenie dokumentacji oraz zapłata ceny.
 8. Usługi telemedyczne świadczone są na rzecz Pacjentów całodobowo we wszystkie dni tygodnia z zastrzeżeniem, iż w dni świąteczne kontakt z Lekarzem może być utrudniony.
 9. Lekarz nie świadczy Usług telemedycznych na rzecz Pacjentów wymagających szczegółowej diagnozy, wymagających hospitalizacji oraz znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
 10. Lekarz na podstawie Formularza medycznego, załączonej dokumentacji (zwłaszcza historii choroby), telekonsultacji, wiadomości tekstowych SMS oraz za kontaktu mailowego podejmuje ostateczną decyzję w kwestii kwalifikacji i prowadzenia dalszej kuracji określonym lekiem.W sytuacji, gdy dokumentacja przedłożona przez Pacjenta nie pozwala na należytą kwalifikację medyczną Lekarz uprawniony jest do żądania przedłożenia przez Pacjenta dodatkowej dokumentacji oraz wyjaśnień, a w przypadku zaniechania temu obowiązkowi lub odmowy jego spełnienia -odmówić wystawienia E-recepty.
 11. W uzasadnionych przypadkach, w tym zwłaszcza w sytuacji powzięcia przez Lekarza wątpliwości odnośnie kwalifikacji schorzenia lub zasadności prowadzenia określonej terapii pozostaje on uprawniony do odmowy spełnienia świadczenia wzajemnego za pośrednictwem Portalu oraz skierowania Pacjenta do bezpośredniego kontaktu z lekarzem specjalistą lub innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą. W sytuacji przedmiotowej odmowy świadczenia usług Lekarz zwróci pacjentowi uiszczoną uprzednio cenę.

§ 5
Płatność za usługi telemedyczne

 1. Opłatę pobieraną od Pacjenta stanowi cena, która jest świadczeniem wzajemnym względem Lekarza z tytułu świadczenia na rzecz Pacjenta Usług telemedycznych określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Zapłata ceny następuje po skutecznym złożeniu przez Pacjenta Formularza medycznego. Płatność odbywa się poprzez elektroniczny system płatności obsługiwany przez Podmiot Płatniczy.
 3. Zapłata ceny warunkuje możliwość świadczenia przez Lekarza na rzeczPacjenta Usług telemedycznych. Przez zapłatę ceny Strony rozumieją fizyczny wpływ należności na rachunek bankowy Lekarza lub otrzymanie przezeń elektronicznego potwierdzenia płatność od Podmiotu Płatniczego.
 4. Po skutecznym dokonania płatności za Usługę telemedyczną Pacjent każdorazowo otrzymuje rachunek w postaci pliku .pdf na wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Uzyskanie zwrotu uiszczonej przez Pacjenta ceny za Usługę przewiduję się w przypadku:a.uznaniaprzez Lekarza zgłoszenia reklamacyjnego jeżeli takie było żądanie Pacjenta, a okoliczności faktyczne nie pozwalają na przedsięwzięcie innego sposobu wykonania zobowiązania;b.odwołania konsultacji w terminie przynajmniej 24 godzin przed terminem, w którym Usługa telemedyczna ma być świadczona zgodnie z zawartą umową;c.braku możliwości wystawienia przez Lekarza E-recepty bez względu na przyczynę tejże niemożliwości,Zwrot ceny każdorazowo następuje na wniosek Pacjenta złożony w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@recepty24.com.Lekarz zobowiązuje się do dokonania zwrotu ceny w terminie 30 dni. Zwrot następuje w sposób analogiczny do metody zapłaty.
 6. W przypadku braku możliwości wystawienia przez Lekarza E-recepty związanego z niezasadnością jej wystawienia, bądź z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta, w tym w szczególności w sytuacji nieprzedłożenia przezeń dokumentacji medycznej lub naruszenia jakichkolwiek obowiązków określonych treścią niniejszego Regulaminu zwracana Pacjentowi cena ulega pomniejszeniu o 19 złotych brutto stanowiące koszty obsługi operatora płatności oraz pozostałe koszty manipulacyjne związane z zawartą umową o świadczenie usług telemedycznych.

§ 6
Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku powzięcia przez Pacjenta wątpliwości odnośnie należytego świadczenia Usług telemedycznych w ramach konkretnej umowy przysługuje mu uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej na warunkach opisanych w treści niniejszego paragrafu.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zarówno kwestii proceduralnych, jak również należytego świadczenia Usług przez Lekarza należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@recepty24.com, bądź pisemnie na adres siedziby Lekarza wskazany w § 2 ust. 1 pkt. c.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej: a.dane identyfikacyjne zgłaszającego w postaci przynajmniej imienia, nazwiska, oznaczenia umowy, adresu poczty elektronicznej i adresu do doręczeń;
  1. wskazanie konkretnej Usługi telemedycznej, której dotyczy zgłoszenie, w tym w szczególności daty rezerwacji Usługi;
  2. określenie przedmiotu reklamacji ze wskazaniem konkretnych naruszeń;
  3. określenie żądania zgłaszającego.
 4. W przypadku przedłożenia przez Pacjenta zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwiającego jego identyfikację, niezawierającego podstawowych informacji w przedmiocie reklamowej usługi, bądź braku wskazania konkretnych naruszeń i żądań Lekarz przed rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego skontaktuje się z Pacjentem w celu jego uzupełnienia. Okres pomiędzy wystąpieniem przez Lekarza o uzupełnienie zgłoszenia, a jego uzupełnieniem Strony traktują jako zawieszenie biegu terminu na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Lekarz rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia ich wpływu na serwer poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszeń przesłanych w formie pisemnej –od dnia doręczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne udzielona jest drogą tożsamą do drogi, przy pomocy której zgłoszenie zostało pierwotnie wniesione.

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Pacjent legitymujący się statusem konsumenta, związany z Lekarzem umową o świadczenie Usług telemedycznych, uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwaw terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.
 2. W celu skutecznego odstąpienia od umowy Pacjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od zawartej umowy na adres poczty elektronicznej Lekarza kontakt@recepty24.com, bądź w formie pisemnej na adres korespondencyjny określony w § 2 ust.1 pkt. c.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Pacjenta od zawartej umowy Lekarz zwraca Pacjentowi wszelkie otrzymane od Pacjenta płatności w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności następuje w sposób analogiczny do pierwotnie wniesionej przez Pacjenta zapłaty.
 4. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług nie przysługuje Pacjentowi, gdy usługa została w całości wykonana za wyraźną zgodą Pacjenta, a Lekarz uprzednio poinformował go o konsekwencji takowego świadczenia w postaci utraty prawa do odstąpienia od umowy.

§ 8
Autorskie prawa majątkowe

Wszelkie udostępnione w Portalu znaki graficzne, słowne, słowno-graficzne, a także obrazy, grafiki, znaki towarowe, bądź teksty należą do Lekarza lub zostały umieszczone w Portalu za uprzednią zgodą osób trzecich dysponujących w stosunku do nich majątkowymi prawami autorskimi. Wykorzystanie tychże materiałów bez zgody Lekarza, bądź innych podmiotów trzecich stanowi działanie bezprawne i podlega ochronie przed naruszeniem. Przedmiotowa zgoda dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych, w tym szczególności Pacjentów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie recepty24.com

§ 10
Informacje odnośnie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Lekarz niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość:a.zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Lekarzem,b.do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Lekarzem.
 3. Konsument ma również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Lekarzem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń także za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Lekarzem a Pacjentem, których treść i podstawowe zasady określone są postanowieniami niniejszego Regulaminu poddane są pod prawo polskie, z którym to powinny być interpretowane. W sprawach wyraźnie nieuregulowanych zastosowanie odnajdują odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy, w tym zwłaszcza:
  1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  2. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  5. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  6. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  7. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;h.ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 2. W sytuacji, w której którekolwiek z postanowień określonych brzmieniem niniejszego Regulaminu uznane zostałoby za nieważne, niezgodne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego zostanie ono zastąpione postanowieniem zgodnym z prawem, odzwierciedlającym w jak największym stopniu wolę Stron. Przedmiotowa nieważność nie wpływa na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostają w mocy.
 3. Lekarz zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie ważnych przyczyn. Przedmiotowe zmiany zostaną ogłoszone z zachowaniem co najmniej 14 dniowego okresu przed ich wejściem w życie.
 4. Złożenie przez Pacjenta oświadczenia woli o braku akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia skuteczne zawarcie umowy o świadczenie Usług telemedycznych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2021 r.