REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH
z dnia 09.11.2023
wejście w życie 24.11.2023

§ 1 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telemedycznych (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady świadczenia przez spółkę Med Wise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowej 39/6 (85-605 Bydgoszcz), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000885428, o numerze NIP 9671443427, REGON 38826537300000 będącą podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, pod numerem księgi 000000252020 (oznaczenie organu – W-04) – zwaną w dalszej części Regulaminu „Med Wise”, usług telemedycznych w postaci teleporad (telefonicznych).

2. Do Regulaminu zastosowanie znajdują, przede wszystkim, następujące akty prawne:

a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
b) ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.).
Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej portalu recepty24.com, nieodpłatnie, w sposób, który pozwala na jego odtworzenie, pozyskanie i utrwalenie.

3. Dane kontaktowe do Med Wise są następujące:

a) adres mailowy: kontakt@med-wise.pl
b) numer telefonu: 52 880 88 88 (kontakt możliwy w dniach od poniedziałku do niedzieli; w godzinach od 8 do 18);
c) formularz kontaktowy znajdujący się pod linkiem https://recepty24.com/kontakt/

4. Poprzez świadczenie usług telemedycznych w postaci teleporad (telefonicznych) należy rozumieć ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, wykonywane na odległość, przez występującego w imieniu Med Wise Lekarza, na rzecz Pacjenta, przy pomocy przekazu w całości nadawanego, odbieranego oraz transmitowanego za pomocą systemu teleinformatycznego, bądź systemów łączności. Teleporada opiera się zawsze na wnikliwym badaniu podmiotowym, podczas rozmowy telefonicznej z Pacjentem, (Med Wise nie udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu wyłącznie o formularz medyczny uzupełniony przez Pacjenta – zwany w dalszej części „Formularzem”).

5. Usługi telemedyczne Med Wise tj. teleporady, określone w ust. 1 i 4, przeprowadzone są zawsze poprzez kontakt telefoniczny Lekarza z Pacjentem. Dodatkowe, stosowane kanały komunikacji z Pacjentem:

a) portal recepty24.com – poprzez portal Pacjent uzyskuje dostęp do możliwości zamówienia teleporady tj. wypełnia Wywiad, Formularz, składa stosowne oświadczenia, poprzez portal Pacjent jest też przekierowywany do systemu płatności Przelewy24 i zawiera ostatecznie umowę na przeprowadzenie teleporady (czasem (momentem) zawarcia umowy na przeprowadzenie teleporady jest moment skutecznego dokonania płatności za usługę telemedyczną tj. teleporadę);

b) poczta e-mail – poprzez pocztę Pacjent otrzymuje informację o skutecznym dokonaniu płatności za teleporadę, zawarciu umowy na przeprowadzenie teleporady, usunięciu zdjęć niezbędnych do weryfikacji tożsamości na trwałe z bazy danych, zaleceniach po przeprowadzonej telefonicznie teleporadzie (wraz z ewentualną e-receptą, e-zwolnieniem czy też e-skierowaniem). Mailowo Pacjent otrzymuje też wystawioną mu i opłaconą wcześniej fakturę, ale również ewentualną informację od Lekarza o możliwości kontaktu w przypadku trzech nieudanych prób kontaktu telefonicznego Lekarza z Pacjentem (trzech nieodebranych przez Pacjenta połączeń telefonicznych – przy czym za nieudaną próbę kontaktu telefonicznego rozumie się także sytuację, w której numer telefonu Pacjenta jest poza zasięgiem sieci). Poprzez pocztę e-mail Pacjent otrzymuje również, informację o zakończonym okresie 14 dni na odstąpienie od umowy i warunkach na jakich ma możliwość wykorzystania opłaconej teleporady w późniejszym czasie – w przypadku gdy przez cały okres 14 dni na odstąpienie od umowy brak było z Pacjentem kontaktu umożliwiającego realizację teleporady (w tym również brak było możliwości skutecznego zweryfikowania tożsamości Pacjenta);

c) wiadomości SMS – poprzez wiadomości SMS Pacjent otrzymuje informację o skutecznym zawarciu umowy na przeprowadzenie teleporady, kodzie ewentualnie wystawionej podczas teleporady e-recepty, e-skierowania, kodzie autoryzacyjnym do dokumentacji medycznej, możliwości kontaktu w przypadku trzech nieudanych prób kontaktu telefonicznego Lekarza z Pacjentem;

6. Pacjent ponosi odpowiedzialność za kompletność, rzetelność i zgodność z prawdą informacji przedstawionych przez niego podczas telefonicznej teleporady oraz zamieszczonych w Wywiadzie i Formularzu. Odpowiada również za prawdziwość przesłanych Załączników do Formularza. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za treść przeprowadzonej teleporady (w tym wystawionej e-recepty, e-skierowania, czy też e-zwolnienia) w przypadku gdy Pacjent przedstawił niekompletne, nierzetelne czy też niezgodne z prawdą informacje lub też wprowadził Lekarza w błąd (bez względu na zamiar Pacjenta). Dostarczenie niekompletnych lub nieprawdziwych danych bądź wprowadzenie w błąd Lekarza, bez względu na zamiar Pacjenta, może wywołać skutek ujemny dla Pacjenta, mogący wiązać się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, za które Lekarz nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności. Brak przedłożenia przez Pacjenta koniecznej, w opinii Lekarza, dokumentacji medycznej, o którą prosi podczas teleporady lub przedstawienia koniecznych informacji podczas teleporady – może negatywnie wpłynąć na ocenę stanu zdrowia Pacjenta. W takim przypadku Lekarz zaleca, przede wszystkim, kontakt osobisty (stacjonarny) z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych.

7. Celem skutecznego zawarcia umowy na świadczenie usługi telemedycznej tj. teleporady, która odbywa się telefonicznie, Pacjent jest zobligowany do wypełniania w portalu recepty24.com Wywiadu, Formularza, dodania stosownych załączników (w tym, przede wszystkim, dwóch zdjęć pozwalających na zweryfikowanie tożsamości), złożenia stosownych oświadczeń (w tym przede wszystkim dotyczących zapoznania się z przedmiotowym Regulaminem i jego przestrzegania) i dokonania płatności (płatność za telefoniczną teleporadę jest dokonywana przed jej realizacją tj. z góry).

§ 2 SŁOWNIK DEFINICYJNY

Ilekroć w niniejszym Regulaminie wskazane zostaną poniższe pojęcia kluczowe dla wykładni i wykonywania wszelkich stosunków zobowiązaniowych, tylekroć Strony przyjmują ich znaczenie jako:

1. E–recepta – recepta, która jest wydawana w postaci elektronicznej, w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.);
2. E-zwolnienie – stanowiące o czasowej niezdolności do pracy Pacjenta, zaświadczenie lekarskie, które jest wydawane w postaci elektronicznej – w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1732 z późn. zm.);
3. E-skierowanie – skierowanie Pacjenta na leczenie, które jest wydawane w postaci elektronicznej – w oparciu o ustawę z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)
4. Formularz – oświadczenie Pacjenta składane w portalu recepty24.com, odnoszące się do przebiegu jego choroby, schorzeń, kuracji, alergii itd. – umożliwiające zawarcie umowy na przeprowadzenie telefonicznej teleporady;
5. Lekarz – osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.), współpracująca z Med Wise, realizująca w imieniu Med Wise teleporady dla Pacjentów, która obowiązana jest realizować je zgodnie z posiadanymi kompetencjami, aktualnym stanem wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Obowiązkiem Lekarza jest bezwzględne przestrzeganie praw pacjenta;
6. Med Wise – podmiot leczniczy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;
7. Pacjent – pełnoletnia osoba korzystająca z usługi telemedycznej Med Wise, świadczonej na jej rzecz przez Lekarza wyznaczonego przez Med Wise, przy wykorzystaniu przekazu w całości nadawanego, odbieranego oraz transmitowanego za pomocą systemu teleinformatycznego, bądź systemów łączności (teleporada telefoniczna), będąca Pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.);
8. Podmiot Płatniczy – podmiot kwalifikowany jako agent rozliczeniowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 z późn. zm.), za pośrednictwem którego Pacjent dokonuje płatności za usługę telemedyczną (telefoniczną teleporadę) świadczoną przez Med Wise;
9. Portal – portal recepty24.com, za pośrednictwem, którego Pacjent ma możliwość zawarcia umowy na usługę telemedyczną (teleporadę telefoniczną) świadczoną przez Med Wise;
10. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług telemedycznych;
11. Regulamin Organizacyjny – regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Med Wise znajdujący się pod linkiem https://recepty24.com/regulamin-podmiotu-leczniczego/;
12. Usługa telemedyczna (teleporada telefoniczna) – ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, wykonywane na odległość, przez występującego w imieniu Med Wise Lekarza na rzecz Pacjenta, przy pomocy przekazu w całości nadawanego, odbieranego oraz transmitowanego za pomocą systemu teleinformatycznego, bądź systemów łączności (telefonu – poprzez rozmowę telefoniczną), oparta na wnikliwym badaniu podmiotowym;
13. Wywiad – oświadczenie Pacjenta składane w portalu recepty24.com, odnoszące się do jego danych osobowych, kontaktowych – umożliwiające zawarcie umowy na przeprowadzenie telefonicznej teleporady;

§ 3 OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI TELEMEDYCZNEJ (TELEPORADY TELEFONICZNEJ)

1. Celem skutecznego skorzystania z Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) świadczonej przez Med Wise, koniecznym jest spełnienie podstawowych warunków technicznych umożliwiających niniejsze:

a) posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (np. komputer, notebook, smartfon) oraz aktualnej na nim wersji przeglądarki internetowej obsługującej funkcjonalność portalu recepty24.com – celem zawarcia poprzez portal recepty24.com umowy na Usługę telemedyczną (teleporadę telefoniczną);
b) posiadanie urządzenia z aparatem fotograficznym – celem wykonania zdjęć określonych w Regulaminie, pozwalających na weryfikację przez Lekarza, tożsamości Pacjenta;
c) posiadanie telefonu komórkowego z zarejestrowanym numerem – celem umożliwienia przeprowadzenia przez Lekarza Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) oraz celem kontaktu SMS-owego z Pacjentem w kwestiach dotyczących poinformowania Pacjenta o skutecznym zawarciu umowy na przeprowadzenie Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej), kodzie ewentualnie wystawionej podczas teleporady e-recepty, e-skierowania, możliwości kontaktu w przypadku trzech nieudanych prób kontaktu telefonicznego Lekarza z Pacjentem, podania kodu autoryzacyjnego do dokumentacji medycznej;
d) posiadanie konta poczty elektronicznej – celem umożliwienia przekazywania Pacjentowi informacji w zakresie skutecznego dokonania płatności za Usługę telemedyczną (teleporadę telefoniczną), zawarcia umowy na przeprowadzenie Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej), usunięcia zdjęć niezbędnych do weryfikacji tożsamości, zaleceń po przeprowadzonej teleporadzie (wraz z ewentualną e-receptą, e-skierowaniem czy też e-zwolnieniem), przekazania Pacjentowi opłaconej faktury, informacji od Lekarza o możliwości kontaktu w przypadku trzech nieudanych prób kontaktu telefonicznego Lekarza z Pacjentem, o zakończonym okresie 14 dni na odstąpienie od umowy i warunkach na jakich Pacjent ma możliwość wykorzystania opłaconej Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) w późniejszym czasie – w przypadku gdy przez cały okres 14 dni na odstąpienie od umowy brak było z Pacjentem kontaktu umożliwiającego realizację teleporady/brak było możliwości skutecznej weryfikacji tożsamości Pacjenta.

2. Dostęp do sieci Internet, o którym mowa w ust. 1 pkt a musi być stały, niezakłócony i płynny umożliwiający należyte wypełnienie Wywiadu, Formularza, dołączenie Załączników (w tym zdjęć pozwalających na weryfikację tożsamości), a także dokonania opłaty za Usługę telemedyczną (teleporadę telefoniczną). Dostęp do sieci Internet musi również umożliwiać sprawne i płynne korzystanie z konta poczty elektronicznej, w tym przede wszystkim w zakresie wymiany wiadomości e-mail oraz ewentualnego przesyłania dokumentów.

3. W przypadku wystąpienia awarii technologicznej podczas korzystania z Portalu, Pacjent będzie miał możliwość podjęcia jeszcze raz działań zmierzających do zawarcia umowy na świadczenie Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) (jeśli awaria powstała po dokonaniu przez Pacjenta płatności za Usługę – teleporada telefoniczna zostanie zrealizowana według ogólnych warunków wskazanych w Regulaminie i Regulaminie Organizacyjnym. W przypadku natomiast awarii technologicznej podczas samej teleporady telefonicznej – Lekarz nawiąże ponowne połączenie z Pacjentem – w co najmniej trzech próbach połączenia).

4. Usługi telemedyczne (teleporady telefoniczne) świadczone są na rzecz Pacjenta odpłatnie, na odległość. Kontakt w celu zawarcia umowy na niniejszą Usługę jest dokonywany poprzez portal recepty24.com, teleporada odbywa się telefonicznie – przy spełnieniu wszelkich warunków określonych w przedmiotowym Regulaminie. W konkretnych kwestiach wskazanych w § 1 ust. 5 pkt b oraz c – kontakt odbywa się także mailowo i SMS-owo.

5. Usługi telemedyczne (teleporady telefoniczne) świadczone są jedynie na rzecz Pacjentów, którzy najpóźniej w dniu zawarcia umowy na świadczenie Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) ukończyli 18 rok życia. Med Wise zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku Pacjenta w oparciu o dowody wykazujące tenże fakt, w sposób nie budzący wątpliwości. W przypadku nie spełnienia przez Pacjenta warunku wynikającego z brzmienia niniejszego ustępu, bądź w sytuacji odmowy okazania przez Pacjenta dokumentu tożsamości Med Wise za pośrednictwem Lekarza uprawniona jest do odmowy świadczenia Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej).

6. Pacjent decydując się na korzystanie z Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) przyjmuje do wiadomości, iż Med Wise przetwarzać będzie podane przez niego dane osobowe (w tym dane dotyczące stanu zdrowia, mogące stanowić dane wrażliwe). Dane te będą zapisywane w dokumentacji medycznej Pacjenta. Pacjent, składając w Portalu oświadczenia, będące jednym z wymogów dla zawarcia umowy na Usługę telemedyczną (teleporadę telefoniczną) może wyrazić zgodę na zapis do newslettera. Wówczas Med Wise będzie przesyłała na podany adres mailowy informacje z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Pacjent ma możliwość rezygnacji z newslettera w każdym czasie – wysyłając informację o rezygnacji w jednej z form kontaktu wskazanej w § 1 ust. 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności.

7. Podczas korzystania z Portalu zabronione jest przesyłanie/dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również podszywanie się pod osobę trzecią lub też posługiwanie się danymi takiej osoby.

8. Podjęcie przez Lekarza decyzji odnośnie możliwości przepisania Pacjentowi określonego leku, wystawienia zaświadczenia deklarującego czasową niezdolność do pracy czy świadczenia innych usług medycznych jest uzależnione od informacji uzyskanych przez niego od Pacjenta, podczas teleporady telefonicznej oraz przede wszystkim od wyniku przeprowadzonego, podczas telefonicznej teleporady, badania podmiotowego Pacjenta.

9. Teleporada telefoniczna nie ma na celu zastąpienia osobistego kontaktu stacjonarnego Pacjenta z jego lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub też lekarzem specjalistą.

10. W ramach udzielanych teleporad telefonicznych Lekarze nie wystawiają e-recept na substancje psychotropowe, środki odurzające i prekursory kategorii 1, a także wszelkie leki o potencjalne uzależniającym. W sytuacji koniecznej szczegółowej diagnozy, hospitalizacji lub w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Pacjenta Lekarz podczas teleporady wskazuje na konieczność udania się na wizytę lekarską osobiście, wykonania dodatkowych badań lub też niezwłocznego kontaktu z właściwym miejscowo Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym lub zgłoszenia tego faktu stosownym służbom, przy wykorzystaniu numeru alarmowego 112.

11. W trakcie trwania teleporady telefonicznej Pacjent ma możliwość zadawania Lekarzowi pytań dotyczących swojego stanu zdrowia – Lekarz udziela odpowiedzi w oparciu o uzyskane od Pacjenta informacje i przedłożoną dokumentację medyczną.

§ 4 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUGI TELEMEDYCZNEJ (TELEPORADY TELEFONICZNEJ)

1. Celem skorzystania z Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) świadczonej przez Med Wise należy w pierwszej kolejności zawrzeć umowę na niniejszą Usługę, poprzez portal recepty24.com, dokonując poniższych czynności:

a) uzupełnić zamieszczony tam Wywiad o następujące informacje: imię, nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, datę urodzenia, miejsce zatrudnienia;
b) w dalszej kolejności uzupełnić Formularz o następujące informacje: stan zdrowia, schorzenia, przebyte choroby, historia choroby, przyjmowane leki, alergie.
Osoba chcąca zawrzeć umowę na świadczenie Usługi telemedycznej (teleporadę telefoniczną), realizowanej przez Med Wise, jest zobowiązana do wypełnienia Wywiadu i Formularza w sposób kompletny, rzetelny i zgodny z prawdą. Celem doprecyzowania – uzupełnienie Wywiadu i Formularza nie jest wystarczające dla odbycia teleporady – każdorazowo teleporada opiera się, przede wszystkim, na wnikliwym badaniu podmiotowym pacjenta, w rozmowie telefonicznej przeprowadzanej przez lekarza – Wywiad i Formularz pozwala jedynie uzyskać przez Lekarza wstępne informacje o pacjencie, przed odbyciem teleporady;
c) w kolejnym kroku uzupełnić Załączniki do Formularza w postaci posiadanej dokumentacji medycznej (Załącznik nr 1), która może być dla Lekarza istotna z punktu widzenia teleporady, jaka ma się odbyć (jeśli dokumentacja medyczna będzie niewystarczająca dla Lekarza – może poprosić o jej uzupełnienie podczas rozmowy telefonicznej – tutaj przede wszystkim w zakresie: poprzedniej dokumentacji medycznej sporządzonej i prowadzonej przez podmiot trzeci względem Lekarza), w dalszej kolejności uzupełnić obligatoryjny załącznik pozwalający na weryfikację tożsamości (Załącznik nr 2) – bez jego dodania nie będzie możliwym odbycie teleporady (szerzej o załączniku weryfikującym tożsamość w ust. 2);
d) zapoznać się z Regulaminem, Regulaminem Organizacyjnym i Polityką Prywatności oraz złożyć oświadczenia konieczne do odbycia teleporady – treść oświadczeń znajduje się pod adresem https://recepty24.com;
e) na koniec wnieść opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się każdorazowo pod adresem https://recepty24.com, za pośrednictwem podmiotu płatniczego Przelewy24. Wskazana w cenniku kwota opłaty stanowi kwotę brutto (tj. uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz wszelkie inne koszty związane z odbyciem teleporady). Skuteczne wniesienie opłaty udokumentowane jest potwierdzeniem przesłanym, po jej wniesieniu, na adres poczty elektronicznej podany uprzednio w Wywiadzie. Mając na uwadze niniejsze, o wysokości ceny Pacjent zostaje poinformowany przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z teleporady.

2. Celem potwierdzenia swojej tożsamości, osoba, która chce skorzystać z teleporady ma obowiązek dodania podczas wypełniania Wywiadu i Formularza załącznika weryfikującego tożsamość (Załącznika nr 2), w postaci dwóch zdjęć obejmujących aktualny wizerunek w zestawieniu ze zdjęciem zamieszczonym w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości (przykładowe zdjęcia znajdują się pod adresem https://recepty24.com). Na zdjęciach widoczna musi być twarz osoby chcącej uzyskać teleporadę razem z widoczną stroną dokumentu tożsamości, która zawiera zdjęcie oraz imię nazwisko (I zdjęcie) , druga strona dokumentu tożsamości z widocznym numerem pesel (II zdjęcie). Weryfikacja tożsamości będzie dokonywana przez Lekarza przed przeprowadzeniem telefonicznej teleporady, po weryfikacji zdjęcia zostaną trwale usunięte z bazy danych, o czym Pacjent zostanie poinformowany mailowo. W przypadku gdy weryfikacja tożsamości nie przebiegnie pomyślnie (Lekarz nabierze wątpliwości co do tożsamości Pacjenta, lub też Pacjent prześle zdjęcia uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji), Med Wise prześle Pacjentowi mailowo informację o konieczności ponownego przesłania, raz jeszcze wykonanych zdjęć. Jeśli Pacjent prześle ponownie zdjęcia umożliwiające pozytywną weryfikację – teleporada telefoniczna zostanie udzielona. Brak przesłania czytelnych zdjęć pozwalających na weryfikację tożsamości spowoduje, iż Lekarz nie będzie mógł przeprowadzić teleporady telefonicznej – sytuacja ta jest rozumiana jako brak możliwości realizacji Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) z przyczyn leżących po stronie Pacjenta.

3. Czasem (momentem) zawarcia umowy na realizację Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) jest moment skutecznego dokonania płatności, o której mowa w ust. 1 pkt e. Dla skutecznego zawarcia umowy na świadczenie Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) konieczna jest realizacja wszystkich punktów wskazanych w ust. 1 (w przypadku dokumentacji medycznej – jej brak może skutkować koniecznością uzupełnienia – szerzej w ust. 5).

4. Lekarz kontaktuje się telefonicznie celem przeprowadzenia teleporady w dniu dokonania płatności, o której mowa w ust. 1 pkt e, w godzinach uzależnionych od stopnia obłożenia (wyjątkiem są sytuacje, w których opłata zostanie wniesiona po godzinie 22:00 lub w dni świąteczne/w dni wolne od pracy – wówczas lekarz może się kontaktować dopiero w kolejnym dniu roboczym. Kolejnym wyjątkiem będzie sytuacja, w której Pacjent wybrał inną datę przeprowadzenia teleporad – wówczas lekarz będzie się kontaktował we wskazanej przez Pacjenta dacie – godzina teleporad będzie uzależniona od stopnia obłożenia). W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia życia bezwzględnie zaleca się jednak niezwłoczne zgłoszenie do właściwego miejscowo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zgłoszenia tego faktu stosownym służbom przy wykorzystaniu numeru alarmowego 112. Med Wise nie odpowiada za utratę zdrowia lub życia przez Pacjenta mogącą wynikać z opóźnienia w świadczeniu usług telemedycznych powstałego wskutek okoliczności, za która Med Wise nie ponosi odpowiedzialności, bądź wskutek okoliczności od niej niezależnych.

5. Pacjent ponosi odpowiedzialność za kompletność, rzetelność i zgodność z prawdą informacji przedstawionych przez niego podczas telefonicznej teleporady oraz zamieszczonych w Wywiadzie i Formularzu. Odpowiada również za prawdziwość przesłanych Załączników do Formularza. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za treść przeprowadzonej teleporady (w tym wystawionej e-recepty, e-skierowania czy też e-zwolnienia) w przypadku gdy Pacjent przedstawił niekompletne, nierzetelne czy też niezgodne z prawdą informacje lub też wprowadził Lekarza w błąd (bez względu na zamiar Pacjenta). Dostarczenie niekompletnych lub nieprawdziwych danych bądź wprowadzenie w błąd Lekarza, bez względu na zamiar Pacjenta, może wywołać skutek ujemny dla Pacjenta, mogący wiązać się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, za które Lekarz nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności. Brak przedłożenia przez Pacjenta koniecznej, w opinii Lekarza, dokumentacji medycznej, o którą prosi podczas teleporady lub przedstawienia koniecznych informacji podczas teleporady – może negatywnie wpłynąć na ocenę stanu zdrowia Pacjenta. W takim przypadku Lekarz zaleca, przede wszystkim, kontakt osobisty (stacjonarny) z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych.

§ 5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA MED WISE I MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Podmiot leczniczy powstał na podstawie uchwały Nr 1 z dnia 20 maja 2022 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Med Wise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000885428, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod numerem księgi 000000252020 W-04, wchodzącą w skład struktury organizacyjnej zakładu leczniczego Med-Wise. Spółkę każdorazowo reprezentuje jej Zarząd. Wszelkie informacje dotyczące, w szczególności, danych wspólników, jak również osób wchodzących w skład organu reprezentacji spółki dostępne są w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. W podmiocie leczniczym wyodrębniono jednostkę organizacyjną MED-WISE, w której funkcjonuje jedna komórka organizacyjna Teleporady Lekarskie – działalność telemedyczna zlokalizowana w Bydgoszczy (85-605) przy ulicy Kasztanowej 39/6.

2. Z uwagi na fakt, iż w ramach prowadzonej działalności leczniczej Med Wise świadczy wyłącznie Usługi Telemedyczne, każdorazowo jako miejsce świadczenia usług zdrowotnych przyjmuje się faktyczne miejsce przebywania Lekarza świadczącego te usługi w imieniu Med Wise.

3. Med Wise, w celu zapewnienia prawidłowości, należytego poziomu oraz ciągłości świadczonych usług podejmuje współpracę z innymi podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne. Med Wise w szczególności uprawniona jest do przekazania danych osobowych Pacjenta Lekarzowi z nią współpracującemu, który każdorazowo związany jest z Med Wise stosowną umową o zachowaniu poufności (NDA) oraz umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 6 PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ TELEMEDYCZNĄ (TELEPORADĘ TELEFONICZNĄ)

1. Opłatę pobieraną od Pacjenta stanowi cena, która jest świadczeniem wzajemnym względem Med Wise z tytułu świadczenia na rzecz Pacjenta Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) określonej niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Organizacyjnym.

2. Zapłata ceny następuje po skutecznym wypełnieniu przez Pacjenta Wywiadu, Formularza, dodania Załączników do Formularza (w tym przede wszystkim załącznika weryfikującego tożsamość) oraz po złożeniu oświadczeń koniecznych do odbycia teleporady. Płatność odbywa się poprzez elektroniczny system płatności obsługiwany przez Podmiot Płatniczy.

3. Zapłata ceny warunkuje możliwość świadczenia przez Med Wise, na rzecz Pacjenta, Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej). Przez zapłatę ceny Strony rozumieją fizyczny wpływ należności na rachunek bankowy Med Wise lub otrzymanie przezeń elektronicznego potwierdzenia płatność od Podmiotu Płatniczego.

4. Po skutecznym dokonania płatności za Usługę telemedyczną (teleporadę telefoniczną) Pacjent każdorazowo otrzymuje dokument w postaci opłaconej faktury wystawionej na osobę fizyczną, w pliku .pdf, na wskazany uprzednio w Wywiadzie adres poczty elektronicznej (e-mail).

5. Uzyskanie zwrotu uiszczonej przez Pacjenta ceny za Usługę telemedyczną (teleporadę telefoniczną) przewiduję się w przypadku:

a) skutecznego złożenia przez Pacjenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na usługę telemedyczną (teleporadę telefoniczną) – zgodnie z regulacjami § 8 Regulaminu;
b) uznania przez Med Wise zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli żądaniem Pacjenta był zwrot uiszczonej opłaty;
c) braku możliwości realizacji usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) z przyczyn leżących po stronie Med Wise;
d) odmowy przez Med Wise realizacji Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej), w okolicznościach określonych w Regulaminie.

6. Zwrot uiszczonej ceny, w sytuacjach, o których mowa w ust. 5, następuje w terminie 7 dni od dnia zajścia opisanych w tym ustępie zdarzeń, na numer konta bankowego Pacjenta, z którego nastąpiła płatność ceny.

7. W przypadku braku możliwości kontaktu z Pacjentem po zawarciu przez niego umowy na świadczenie usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) Lekarz podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu telefonicznego. Po bezskuteczności niniejszego, Pacjent otrzymuje wiadomość mailową z informacją o możliwości kontaktu z Med Wise celem umówienia nowego terminu teleporady.

8. W przypadku braku możliwości realizacji usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) z przyczyn leżących po stronie Pacjenta – w tym, w szczególności, z uwagi na niemożność kontaktu z Pacjentem, pomimo podjęcia próby kontaktu, o której mowa w ust. 7, czy też przesłania przez Pacjenta zdjęć, które uniemożliwiają przeprowadzenie skutecznej weryfikacji tożsamości (bez jednoczesnego złożenia przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z regulacjami § 8 Regulaminu), Med Wise przesyła do Pacjenta w formie mailowej i sms-owej, po upływie terminu na odstąpienie od umowy, informację o możliwości skorzystania z usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) w terminie 120 od dnia zawarcia umowy za uprzednio wniesioną opłatą (uiszczoną ceną za niezrealizowaną Usługę telemedyczną – teleporadę telefoniczną). Pacjent dostaje wówczas mailowo indywidualny numer do podania na portalu recepty24.com przy umawianiu kolejnej teleporady telefonicznej.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Med Wise podejmuje starania dla zapewnienia najwyższej możliwej jakości usług świadczonych na rzecz Pacjentów. Każdy Pacjent, który poweźmie wątpliwości co do prawidłowości działania Med Wise i/lub Portalu, a także działających w imieniu Med Wise Lekarzy, w tym w szczególności w zakresie świadczonych Usług telemedycznych, uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej następujące informacje:

a) dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamacje, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do doręczeń, numer telefonu, informacje pozwalające na identyfikację umowy, w tym w szczególności datę rezerwacji Usługi;
b) wskazanie Lekarza, który świadczył usługę telemedyczną;
c) opis nieprawidłowości stanowiących podstawę reklamacji;
d) wskazanie żądania Pacjenta składającego reklamację;
3. Składanie reklamacji możliwe jest w drodze:
a) formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem: https://recepty24.com/kontakt/,
b) korespondencji elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@med-wise.pl,
c) pisemnej, na adres: ul. Kasztanowa 39/6, 85-605 Bydgoszcz.

4. Rozpatrzenie reklamacji następować będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Med Wise.

5. Złożenie reklamacji niespełniającej w/w wytycznych, w szczególności niezawierającej treści pozwalającej na identyfikację Pacjenta, Usługi, której reklamacja miałaby dotyczyć, czy też w przypadku braku określenia naruszeń bądź roszczeń Pacjenta może stanowić podstawę odrzucenia reklamacji.

6. W sytuacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, w przypadku odrzucenia reklamacji Med Wise wskaże jednocześnie jakie informacje byłyby niezbędne dla ponownego rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku uzupełnienia reklamacji przez Pacjenta zostanie ona ponownie rozpatrzona przez Med Wise w terminie wskazanym w ustępie 4 niniejszego paragrafu.

8. Odpowiedź na reklamację kierowana będzie pod adresem Pacjenta w drodze pisemnej, bądź elektronicznej, w przypadku złożenia reklamacji w sposób określony w ustępie 3 punkt a. lub b.

9. Zarówno w przypadku braku złożenia reklamacji, jak i w przypadku uznania reklamacji za niezasadną przez Med Wise, Pacjent zachowuje prawo do dochodzenia roszczeń innych sposobów, tj. w szczególności:

a) poprzez pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, o których mowa w § 9;
b) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Med Wise, bądź właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania Pacjenta będącego konsumentem.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Pacjent legitymujący się statusem konsumenta (zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), związany z Med Wise umową o świadczenie Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej), uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy (za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień skutecznego wniesienia opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1e Regulaminu) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje lub przysługuje w sposób proporcjonalny do świadczonej przez Med Wise Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej), w przypadku, gdy Pacjent skorzystał z Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) w całości lub części przed upływem 14 dniowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu (Pacjent podczas zawierania umowy na świadczenie Usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej), składa oświadczenie o znajomości niniejszego zastrzeżenia).

3. W celu skutecznego odstąpienia od umowy Pacjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem:

c) formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod linkiem: https://recepty24.com/kontakt/
d) korespondencji elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@med-wise.pl lub,
e) pisemnie, na adres: MED WISE ul. Kasztanowa 39/6, 85-605 Bydgoszcz.

4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się u dołu, pod treścią Regulaminu.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Pacjenta od zawartej umowy Med Wise zwraca Pacjentowi otrzymaną od Pacjenta płatności (opłatę tj. cenę), o której mowa w § 4 ust. 1e Regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Zwrot płatności następuje na numer konta bankowego Pacjenta, z którego nastąpiła płatność.

§ 9 INFORMACJE ODNOŚNIE POZASĄDOWEGO SPOSOBU ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Rozwiązywanie sporów z Med Wise, w zakresie naruszenia praw osób korzystających z usług Med Wise, zarówno w zakresie praw Pacjentów, jak i praw Konsumentów, następować może również w drodze pozasądowych sposobów rozwiązania sporu.

2. Med Wise wyraża gotowość do rozwiązywania sporów w drodze postępowania mediacyjnego.

3. W przypadku naruszenia praw Pacjenta możliwe jest, w szczególności, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego pod adresem Rzecznika Praw Pacjenta, w przypadku naruszenia praw Pacjenta – zob. https://www.gov.pl/web/rpp/wniosek-o-wszczecie-postepowania-wyjasniajacego.

4. W przypadku, gdy korzystanie z usług Med Wise przez Pacjenta, wiązać się będzie z naruszeniem jego praw jako Konsumenta, przysługują mu również dodatkowe możliwości skorzystania z pozasądowych prób rozwiązania sporów konsumenckich, takich jak w szczególności zwrócenie się:

a. do stałych polubownych sądów konsumenckich,
b. do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów,
c. do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
jak również skorzystanie z pośrednictwa unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Szczegółowe zasady dotyczące możliwości skorzystania z w/w pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych właściwych sądów polubownych, miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, jak również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej pod linkiem: https://recepty24.com/polityka-prywatnosci/

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usługi telemedycznej (teleporady telefonicznej) zawartej między Pacjentem, a Med Wise, jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności postanowienia aktów prawnych takich jak:

a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);
b. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.);
c. ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.);
d. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545, ze zm.);
e. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1516, ze zm.);
f. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
g. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.);
h. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991);
i. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).

2. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia zachowują ważność i skuteczność, zaś w miejsce postanowień nieważnych odpowiednie zastosowanie znajdować będą postanowienia właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Placówka zachowuje prawo dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu wejścia w życie od momentu ogłoszenia na platformie recepty24.com. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana pod adresem Pacjenta w drodze korespondencji e-mail lub przez wiadomość udostępnioną w Portalu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2023.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższego wzoru nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług: ………………………………..……

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych)

na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy……………………

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)