REGULAMIN ORGANIZACYJNY MED WISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia 09.11.2023
wejście w życie 24.11.2023

 

 • 1 Podstawy prawne funkcjonowania
 1. Med Wise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowej 39/6 (85-605 Bydgoszcz), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000885428, o numerze NIP 9671443427, REGON 38826537300000 jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, pod numerem księgi 000000252020 (oznaczenie organu – W-04) – zwana w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego „Med Wise”.
 2. Med Wise działa na podstawie powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej regulacji prawnych, w tym w szczególności:
 3. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) – przedmiotowy Regulamin został opracowany mając na względzie regulacje art. 24 niniejszej ustawy;
 4. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.),

a także aktów wewnętrznych Med Wise, w tym przede wszystkim niniejszego Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Świadczenia Usług Telemedycznych oraz w oparciu o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa zasady funkcjonowania podmiotu leczniczego Med Wise (zwany w dalszej części „Regulaminem”) i zawiera informacje dotyczące:
 2. a) celów i zadań podmiotu leczniczego;
 3. b) struktury organizacyjnej zakładu leczniczego;
 4. c) rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 5. d) miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 6. e) przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w tym organizacji procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych;
 7. g) organizacji i zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych oraz warunków ich współdziałania;
 8. h) sposobu kierowania jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego;
 9. i) warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 10. f) wysokości opłat za świadczenia zdrowotne;
 11. j) wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.
 12. Med Wise nie jest zobowiązana do spełniania wymogów określonych w obowiązujących regulacjach prawnych, dotyczących pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, z uwagi na zwolnienie z przedmiotowego obowiązku na podstawie art. 22 ust. 3a ustawy o działalności leczniczej.
 • 2 Cele i zadania podmiotu leczniczego
 1. Med Wise prowadzi działalność leczniczą w postaci udzielania odpłatnych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, przez osoby do tego uprawnione i posiadające kwalifikacje na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – zgodnie z rozumieniem art. 3 ust. 1 zd. 2 ustawy o działalności leczniczej (t.j. na odległość).
 2. Med Wise realizuje w szczególności następujące zadania:
 3. organizacja i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia – udzielanie teleporad z możliwością wystawienia e-recepty, e-skierowania czy też e-zwolnień, jeśli niniejsze zostanie uznane za konieczne przez udzielającego teleporady lekarza działającego z ramienia Med Wise;
 4. inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych – możliwe do realizacji z poziomu teleporady.
 5. Celem działania Med Wise jest prowadzenie działalności leczniczej z dbałością o dobro pacjentów – zachowanie, ratowanie, przywracanie lub też poprawa ich zdrowia. Każdorazowa, udzielana teleporada, opiera się zatem na wnikliwym badaniu podmiotowym pacjenta, w rozmowie telefonicznej przeprowadzanej przez lekarza (Med Wise nie udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu wyłącznie o formularz medyczny uzupełniony przez pacjenta). Dodatkowo świadczenia zdrowotne udzielane są w warunkach gwarantujących pełną poufność i zabezpieczenie – wedle najlepszych starań Med Wise.
 6. Med Wise stawia sobie za cel także działania służące promocji zdrowia i edukacji pacjentów.
 • 3 Struktura organizacyjna zakładu leczniczego, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 1. Med Wise, jako podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, składa się z jednego zakładu leczniczego funkcjonującego pod nazwą MED-WISE, działającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nad którym to podmiot leczniczy Med Wise sprawuje nadzór.
 2. W zakładzie leczniczym MED-WISE funkcjonuje jednostka organizacyjna pod nazwą MED-WISE. W jednostce organizacyjnej wyodrębniono jedną komórkę organizacyjną pod nazwą Teleporady Lekarskie.
 3. W Med Wise funkcjonują następujące stanowiska:
 4. Kierownik – funkcję kierownika pełni Zarząd Med Wise sp. z o. o.;
 5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 6. Med Wise udziela ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, które są świadczeniami odpłatnymi – za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporady z możliwością wystawienia e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia).
 7. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej Teleporady Lekarskie obejmuje następujące:
 • kody resortowe funkcji ochrony zdrowia – stanowiące część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych:
 1. 1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna;
 • kody resortowe dziedziny medycyny, stanowiące część X systemu kodów identyfikacyjnych:
 1. 16 Medycyna rodzinna.
 • 4 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, co oznacza, iż miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń (t.j. miejsce przebywania lekarza udzielającego danej teleporady).
 • 5 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych
 1. Med Wise udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Regulaminie oraz Regulaminie Świadczenia Usług Telemedycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, odpłatnie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w sposób gwarantujący pacjentom dogodną formę korzystania z tych świadczeń, tj. wyłącznie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (na odległość), przy wykorzystaniu portalu recepty24.com.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby do tego uprawnione i posiadające kwalifikacje na podstawie obowiązujących regulacji prawnych (lekarzy, z którymi Med Wise współpracuje na podstawie umów cywilnoprawnych).
 3. Celem uzyskania dostępu do możliwości zamówienia teleporady udzielanej przez Med Wise należy skorzystać z portalu recepty24.com i:
 • uzupełnić zamieszczony tam wywiad (zwany w dalszej części Regulaminu „Wywiadem”, a w dalszej kolejności formularz medyczny (zwany w dalszej części Regulaminu „Formularzem”). Osoba chcąca uzyskać dostęp do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Med Wise jest zobowiązana do wypełnienia Wywiadu i Formularza w sposób kompletny, rzetelny i zgodny z prawdą. Celem doprecyzowania – uzupełnienie Wywiadu i Formularza nie jest wystarczające dla odbycia Teleporady – każdorazowo teleporada opiera się, przede wszystkim, na wnikliwym badaniu podmiotowym pacjenta, w rozmowie telefonicznej przeprowadzanej przez lekarza – Wywiad i Formularz pozwala jedynie uzyskać przez Lekarza wstępne informacje o pacjencie, przed odbyciem teleporady;
 • uzupełnić Załączniki do Formularza w postaci posiadanej dokumentacji medycznej (Załącznik nr 1), która może być dla Lekarza istotna z punktu widzenia teleporady jaka ma się odbyć (jeśli dokumentacja medyczna będzie niewystarczająca dla Lekarza – poprosi o jej uzupełnienie podczas rozmowy telefonicznej – tutaj przede wszystkim w zakresie poprzedniej dokumentacji medycznej sporządzonej i prowadzonej przez podmiot trzeci względem Lekarza). W dalszej kolejności uzupełnić obligatoryjny załącznik pozwalający na weryfikację tożsamości (Załącznik nr 2) – bez jego dodania nie będzie możliwym odbycie teleporady (szerzej o załączniku weryfikującym tożsamość w ust. 4);
 • zapoznać się z Regulaminem, Regulaminem Świadczenia Usług Telemedycznych i Polityką Prywatności oraz złożyć oświadczenia konieczne do odbycia teleporady – treść oświadczeń znajduje się pod adresem https://recepty24.com/regulamin/ oraz https://recepty24.com/polityka-prywatnosci/
 • w dalszej kolejności wnieść opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się każdorazowo pod adresem https://recepty24.com/, za pośrednictwem podmiotu płatniczego Przelewy24. Wskazana w cenniku kwota opłaty stanowi kwotę brutto (t.j. uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz wszelkie inne koszty związane z odbyciem teleporady). Skuteczne wniesienie opłaty udokumentowane jest potwierdzeniem przesłanym, po jej wniesieniu, na adres poczty elektronicznej podany uprzednio w Wywiadzie. Mając na uwadze niniejsze, o wysokości ceny Pacjent zostaje poinformowany przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z teleporady.
 1. Celem potwierdzenia swojej tożsamości, osoba, która chce skorzystać z teleporady ma obowiązek dodania podczas wypełniania Wywiadu i Formularza załącznika weryfikującego tożsamość (Załącznika nr 2), w postaci dwóch zdjęć obejmującego aktualny wizerunek (Zdjęcie I) w zestawieniu ze zdjęciem zamieszczonym w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości – Zdjęcie II (przykładowe zdjęcie znajduje się pod adresem https://recepty24.com/). Na zdjęciu widoczna musi być twarz osoby chcącej uzyskać teleporadę oraz dokument tożsamości z widocznym zdjęciem, imionami i nazwiskiem. Weryfikacja tożsamości będzie dokonywana przez Lekarza przed przeprowadzeniem telefonicznej teleporady, po weryfikacji zdjęcie zostaje usunięte na trwałe z baz danych, o czym Pacjent zostanie poinformowany mailowo.
 2. Czasem (momentem) zawarcia umowy na przeprowadzenie teleporady jest moment skutecznego dokonania płatności, o której mowa w ust. 3 pkt 4.
 3. Lekarz kontaktuje się telefonicznie celem przeprowadzenia teleporady w dniu dokonania płatności, o której mowa w ust. 3 pkt 4 w godzinach uzależnionych od stopnia obłożenia (wyjątkiem są sytuacje, w których opłata zostanie wniesiona po godzinie 22:00 lub w dni świąteczne/w dni wolne od pracy – wówczas lekarz może się kontaktować dopiero w kolejnym dniu roboczym. Kolejnym wyjątkiem będzie sytuacja, w której Pacjent wybrał inną datę przeprowadzenia teleporad – wówczas lekarz będzie się kontaktował we wskazanej przez Pacjenta dacie – godzina teleporad będzie uzależniona od stopnia obłożenia). W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia życia bezwzględnie zaleca się jednak niezwłoczne zgłoszenie do właściwego miejscowo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub zgłoszenia tego faktu stosownym służbom przy wykorzystaniu numeru alarmowego 112. Med Wise nie odpowiada za utratę zdrowia lub życia przez Pacjenta mogącą wynikać z opóźnienia w świadczeniu usług telemedycznych powstałego wskutek okoliczności, za która Med Wise nie odpowiada, bądź wskutek okoliczności od niej niezależnych.
 4. Pacjent ponosi odpowiedzialność za kompletność, rzetelność i zgodność z prawdą informacji przedstawionych przez niego podczas telefonicznej teleporady oraz zamieszczonych w Wywiadzie i Formularzu. Odpowiada również za prawdziwość przesłanych Załączników do Formularza. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za treść przeprowadzonej teleporady (w tym wystawionej e-recepty, e-skierowania czy też e-zwolnienia) w przypadku gdy Pacjent przedstawił niekomplete, nierzetelne czy też niezgodne z prawdą informacje lub też wprowadził Lekarza w błąd (bez względu na zamiar Pacjenta). Dostarczenie niekompletnych lub nieprawdziwych danych bądź wprowadzenie w błąd Lekarza, bez względu na zamiar Pacjenta, może wywołać skutek ujemny dla Pacjenta, mogący wiązać się z negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, za które Lekarz nie ponosi w takim wypadku odpowiedzialności. Brak przedłożenia przez Pacjenta koniecznej, w opinii Lekarza, dokumentacji medycznej, o którą prosi podczas teleporady lub przedstawienia koniecznych informacji podczas teleporady – może negatywnie wpłynąć na ocenę stanu zdrowia Pacjenta. W takim przypadku Lekarz zaleca przede wszystkim kontakt osobisty z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych.
 5. W ramach udzielanych teleporad Lekarze nie wystawiają e-recept na substancje psychotropowe, środki odurzające i prekursory kategorii 1, a także wszelkie leki o potencjalne uzależniającym. W sytuacji koniecznej szczegółowej diagnozy, hospitalizacji lub w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Pacjenta Lekarz podczas teleporady wskazuje na konieczność udania się na wizytę lekarską osobiście, wykonania dodatkowych badań lub też niezwłocznego kontaktu z właściwym miejscowo Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym lub zgłoszenia tego faktu stosownym służbom przy wykorzystaniu numeru alarmowego 112.
 6. W trakcie trwania teleporady Pacjent ma możliwość zadawania Lekarzowi pytań dotyczących swojego stanu zdrowia – Lekarz udziela odpowiedzi w oparciu o uzyskane od Pacjenta informacje i przedłożoną dokumentację medyczną.
 7. Wszelkie szczegóły dotyczące świadczenia usług telemedycznych (teleporad) znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług Telemedycznych.
 • 6 Organizacja i zadania komórki organizacyjnej oraz sposób kierowania nią
 1. Działalnością Med Wise kieruje Zarząd, który reprezentuje go na zewnątrz i podejmuje decyzje dotyczące jego organizacji pracy, w szczególności wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na podmiot leczniczy. Zarząd pełni funkcję Kierownika podmiotu leczniczego, a do jego podstawowych obowiązków należy:
 2. organizowanie i kierowanie działalnością podmiotu leczniczego, podejmowanie bieżących decyzji co do funkcjonowania podmiotu leczniczego;
 3. działania administracyjne w podmiocie leczniczym i prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością podmiotu;
 4. występowanie w imieniu podmiotu leczniczego na zewnątrz, w tym m.in. podczas przeprowadzanych kontroli zewnętrznych;
 5. tworzenie i zatwierdzanie aktów wewnętrznych określających sposób funkcjonowania podmiotu leczniczego;
 6. tworzenie i zatwierdzanie planów inwestycyjnych i wszelkiego rodzaju planów finansowych podmiotu leczniczego, ustalania cen realizowanych świadczeń;
 7. zawieranie w imieniu podmiotu leczniczego wszelkiego rodzaju umów;
 8. przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych i szkoleń dla Lekarzy w zakresie sposobu działania podmiotu leczniczego, w tym w zakresie działania wewnętrznych procedur podmiotu leczniczego;
 9. weryfikacja poprawności działania Lekarzy, z którymi podmiot leczniczy zawarł umowy, w zakresie realizacji niniejszych umów;
 10. rozpatrywanie reklamacji składanych przez osoby korzystające lub chcące skorzystać ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez Med Wise;
 11. koordynowanie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 12. analiza i inicjowanie działań mających na celu ustawiczne podnoszenie poziomu jakości działalności Med Wise.
 13. Zarząd ma również możliwość kierowania podmiotem leczniczym poprzez osoby trzecie, na podstawie udzielonych im pełnomocnictw, które muszą być każdorazowo pełnomocnictwami szczegółowymi i zostać zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
 14. Med Wise określa organizację i zadania komórki organizacyjnej Teleporady Lekarskie dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.
 15. Osoby działające w podmiocie leczniczym na stanowisku Lekarzy są to osoby uprawnione do samodzielnego wykonywania zawodu lekarza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.), współpracujące z Med Wise, realizujące w imieniu Med Wise teleporady dla Pacjentów, które obowiązani są realizować zgodnie z posiadanymi kompetencjami, aktualnym stanem wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Obowiązkiem Lekarzy jest bezwzględne przestrzeganie praw pacjenta. Lekarz ma również obowiązek dokonania weryfikacji tożsamości Pacjenta przed przeprowadzeniem teleporady.
 16. Osoba działająca w podmiocie leczniczym na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizuje obowiązki wynikające z przepisów prawnych, w tym w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 17. Podmiot leczniczy może również korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, w szczególności, w zakresie księgowości, doradztwa prawnego oraz usług informatycznych.
 18. Wszelkie osoby działające w ramach podmiotu leczniczego Med Wise lub z nim współpracujące na podstawie zawartych umów, mają obowiązek współdziałać ze sobą w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Med Wise, z poszanowaniem obowiązujących regulacji prawnych, w tym w szczególności praw pacjenta.
 • 7 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
 1. Med Wise jako podmiot leczniczy, celem należytej realizacji świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienia ich ciągłości, może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (w tym, w szczególności, wykonującymi zawód lekarza), w zakresie umożliwiającym podejmowanie działań dla zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia pacjentów poprzez udzielanie teleporad z możliwością wystawienia e-recepty, e-skierowania czy też e-zwolnienia.
 2. Med Wise podczas realizacji swoich zadań może także współpracować z innymi podmiotami, w szczególności fundacjami czy stowarzyszeniami, których zadaniem jest działanie na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także działanie dla dobra pacjentów.
 3. W przypadku podjęcia współpracy, jej warunki są określane każdorazowo w umowie współpracy zawieranej w formie pisemnej.
 4. W odniesieniu do współdziałania Med Wise z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie udzielania informacji dotyczących pacjenta, są one udzielane gdy pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne i spełnione zostaną wszelkie prawem przewidziane przesłanki dla udzielenia takich informacji, w tym w szczególności w zakresie wymaganej prawem zgody.
 • 8 Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne
 1. Wysokość opłaty za udzielone świadczenie zdrowotne obowiązuje pacjenta każdorazowo zgodnie z cennikiem znajdującym się na portalu internetowym pod linkiem https://recepty24.com/
 2. Pacjent uzyskuje informacje o wysokości opłaty (ceny) przed zawarciem umowy na przeprowadzenie teleporady.
 3. Skuteczne dokonanie płatności jest warunkiem koniecznym dla zawarcia z Med Wise umowy na przeprowadzenie teleporad (płatność za świadczenie zdrowotne jest dokonywana przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego – podczas składania zamówienia na udzielenie świadczenia zdrowotnego).
 • 9 Udostępnienie dokumentacji medycznej, wysokość opłat
 1. Med Wise jest obowiązana prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także zapewnić ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji.
 2. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 3. Med Wise udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy, o której mowa w ust. 1.
 5. Med Wise przed przystąpieniem do udostępnienia dokumentacji medycznej, weryfikuje tożsamość osoby składającej wniosek o jej udostępnienie – pozytywna weryfikacja jest warunkiem niezbędnym do udostępnienia dokumentacji.
 6. Dokumentacja udostępniana jest także podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów.
 7. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć pisemnie na adres Med Wise tj. ul. Kasztanowej 39/6 (85-605 Bydgoszcz) lub mailowo na adres: administracja@med-wise.pl
 8. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 9. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 10. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 11. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 12. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 13. na informatycznym nośniku danych.
 14. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w sposób zapewniający ochronę danych w niej zawartych.
 15. Med Wise prowadzi wykaz dotyczący udostępniania dokumentacji medycznej, w którym zamieszcza przede wszystkim wniosek o udostępnienie dokumentacji oraz potwierdzenie jej udostępnienia. Wykaz jest przechowywany razem z dokumentacją medyczną.
 16. Med Wise, z zastrzeżeniem regulacji art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z poniższym:
 17. jedna strona wyciągu albo odpisu – kwota stanowiąca 0,002;
 18. jedna strona kopii albo wydruku – kwota stanowiąca 0,00007;
 19. dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – kwota stanowiąca 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

 

 • 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników i współpracowników Med Wise, w tym osoby wykonujące świadczenia zdrowotne w jej imieniu, na podstawie umów cywilnoprawnych, a także pacjentów oraz osoby upoważnione przez pacjentów zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Każda z wymienionych osób ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i stosować do jego postanowień.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Kierownika tj. Zarząd Med Wise sp. z o. o.